90444111 1436916023155231 3817768048270508032 o

O B A V J E Š T E NJ E - ZABRANA POSJETA KORISNICIMA USLUGA USLJED EPIDEMIOLOŠKE SITUACIJE

 

U skladu sa trenutnom epidemiološkom situacijom, ZABRANJUJU se posjete korisnicima usluga Doma starih Grabovac.

 

Rodbina i prijatelji biće uskoro obavješteni putem socijalnih mreža i oficijalnog web sajta Doma o načinima komunikacije sa  korisnicima u trajanju zabrane posjeta.

Korisnici

slike20site20034

POTREBNA DOKUMENTACIJA PRILIKOM SMJEŠTAJA U JU DOM STARIH "GRABOVAC" RISAN

1. Nova lična karta

2. Važeća zdravstvena knjižica (crnogorski osiguranik)

3. Izvod iz knjige rođenih

4. Ček od penzije ili dokaz o drugim primanjima

5. Zahtjev centra Fondu PIO o preusmjerenju penzije na Dom

6. Izjava volje korisnika o salasnosti smještaja u Dom

7. Socijalna anamneza

8. Geront skala

9. Svjež nalaz interniste i psihijatra

10. Rješenje o smještaju

11. Medicinski karton (dokaz o prethodnom zdravstvenom stanju)

 

slike20site20047

ZDRAVSTVENA BRIGA NA NIVOU DOMA SPROVODI SE OD STRANE JEDNOG LJEKARA, 37 MED. SESTARA I 4 NJEGOVATELJICE KROZ:

PRED-PRIJEMNI UVID KROZ DOSPJELU DOKUMENTACIJU/KAD JE MOGUĆE

PRVI KONTAKT PRI PRIJEMU/KAD JE MOGUĆE

PRVI DETALJNI PREGLED I MEDICINSKU DOKUMENTACIJU

UZIMANJE ANAMNESTIČKIH PODATAKA (AUTO I HETEROANAMNESTIČKIH PODATAKA)

LABORATORIJSKA OBRADA ANALIZA, EKG, INTERNISTIČKI PREGLED

 

U ZAVISNOSTI OD ZDRAVSTVENOG STANJA (STATUSA) KORISNIKA-KONSULTACIJE I PREGLED ODGOVARAJUĆEG SPECIJALISTE U DOMU. LJEKARI KONSULTANTI PREGLEDE OBAVLJAJU U USTANOVI, A ZA DRUGE POTREBE I INTERVENCIJE KORISNICI SE VODE U PRATNJI MEDICINSKE SESTRE (OSOBLJA) U ODGOVARAJUĆE USTANOVE.

 

LJEKARI KONSULTANTI U DOMU SU:

PSIHIJATAR (KOJI DOLAZI 2XSEDMIČNO)

FIZIJATAR (SVAKIH 15 DANA IMA 2-DNEVNU AMBULANTU)

DERMATOLOG (DOLAZI 1XMJESEČNO)

INTERNISTA-KARDIOLOG (1XSEDMIČNO)

STOMATOLOG (1XSEDMIČNO)

RENDGENOLOG KOJI DOLAZI SA UZ APARATOM (1XSEDMIČNO)

VRŠI SE REDOVNA VAKCINACIJA (IMUNIZACIJA) RIZIČNIH GRUPA, I OSOBA STARIJIH OD 60 GODINA, VODI SE ODGOVARAJUĆA MEDICINSKA DOKUMENTACIJA OD STRANE LJEKARA:  ZDRAVSTVENI KARTON, PROTOKOL, TERAPIJSKE LISTE, KAO I ODGOVARAJUĆA SESTRINSKA DOKUMENTACIJA:

PLAN ZDRAVSTVENE NJEGE, PRIJEMNI LIST, LISTA O ODRŽAVANJU LIČNE HIGIJENE (KUPANJE, ŠIŠANJE, TRETMAN NOKTIJU), LISTA PRAĆENJA VITALNIH ZNAKOVA, LISTA PREVIJANJA (TRETMAN RANA), MENSTRUALNA LISTA, INSULINSKA LISTA, LISTE O EVIDENCIJI PROMJENE POLOŽAJA PACIJENATA ITD.

U OKVIRU ZDRAVSTVENE BRIGE PRUŽAJU SE I USLUGE FIZIKALNE TERAPIJE, KOJA FUNKCIONIŠE KAO POSEBNA JEDINICA U OKVIRU MEDICINSKE SLUŽBE. SALA ZA FIZIKALNU TERAPIJU SE NALAZI U ZGRADI ZA PALIJATIVNU NJEGU I KAPACITET JE 4 KREVETA (LEŽAJA). OD OPREME SADRŽI: PARAFINSKI KOTAO, 2 APARATA ZA DIJADINAMIČNU STRUJU, 2 APARATA ZA GALVANSKU STRUJU, 1 APARAT ZA ULTRAZVUK, 1 STO ZA KINEZI TERAPIJU, 2 MASAŽERA, 1 SOBNO BICIKLO. U SALI SE OBAVLJA ELEKTROTERAPIJA, PARAFINOTERAPIJA, KINEZI TH I MASAŽA. SVI APARATI (SEM BICIKLO) SE KORISTE I U OKVIRU DRUGIH JEDINICA. U TOKU 2009 GODINE UKUPAN BROJ TRETMANA JE BIO 6030. FIZIOTERAPEUTI SPROVODE ORIDINARNU TERAPIJU, VRŠE EVALUACIJU I PREZENTACIJU SPECIJALISTI FIZIJATRU KOJI ODREĐUJE DALJI TOK TRETMANA.

RAD NA AKTIVITETU JE JAKO ZASTUPLJEN I SPROVODI SE SAMOSTALNO I UZ UČEŠĆE SESTARA NA ODJELJENJU. GRUPNE VJEŽBE SE ODRŽAVAJU NA SVIM JEDINICAMA, PROGRAM ZA DIJABETIČARE SE SPROVODI 2X GODIŠNJE (PROLJEĆE I JESEN) U TAJANJU OD 15 DANA + 15 DANA PAUZA) U SARADNJI SA RADNIM TERAPEUTOM, SPROVODI SE LJETNJI PROGRAM PLAŽE (3X SEDMIČNO U LJETNJEM PERIODU)

FIZIOTERAPEUTI SU TAKOĐE UKLJUČENI U PROGRAME ZA OSI (IZLETI, ŠETNJE).

PSIHO-SOCIJALNA BRIGA OBEZBJEĐUJE SE KROZ RAZNE PROGRAME, INDIVIDUALNE GRUPNE AKTIVNOSTI, SPROVOĐENE OD STRANE PSIHOLOGA, SOCIJALNOG RADNIKA, KOORDINATORA POPODNEVNE SMJENE, RADNOG I OKUPACIONOG TERAPEUTA.

PSIHOLOG

Učestvuje u poslovima oko prijema, otpusta ili premještaja korisnika. Postavlja psihološku dijagnozu i vrši tretman korisnika. Utvrđuje prihološke karakteristike korisnika. Kordinirano radi sa pojedincima ili grupama u cilju rješavanja postojećih problema i radi prevazilaženja nepoželjnih i neprihvatljivih pojava (asocijalno ponašanje, alkoholizam). Učestvuje u rješavanju konfliktnih situacija među korisnicaima. Vrši tretman sa porodicom korisnika a u sprovođenju tretmana sprovodi terapiju na određenom nivou. Radi na izvještajima, analizama i planovima u okviru svog radnog mjesta.

SOCIJALNI RADNIK

Svakodnevno se upoznaje sa stanjem korisnika i raspoloživim smještajnim kapacitetom u Domu. Priprema korisnika za dolazak u Dom. Kompletira dokumentaciju potrebnu za domski smještaj, odlaže u dosije i vodi službenu evidenciju o korisnicima (metalna knjiga i dr.) Stara se o blagovremenom dostavljanju podataka za obračun izvršenih usluga. Organizuje i rukovodi sa podjelom džeparca korisnicima. Radi na adaptaciji korisnika na domski smještaj Rješava konflikte među korisnicima. Odobrava odsustvovanje korisnika iz Doma i vodi evidenciju o tome. Uspostavlja i održava kontakte sa rodbinom korisnika, zdravstvenim i socijalnim ustanovama, drugim organima i organizacijama. Učestvovuje u poslovima oko prijema, otpusta ili premještaja korisnika Organizuje kulturno-zabavni život u Domu i sprovodi ga preko ROT. Kordinator popodnevne smjene Prima posjetu, po potrebi vrši prijem korisnika preduzima druge poslove vezane za prijem ili smrt korisnika. Preduzima potrebne mjere rada na paviljonima. Vrši kontrolu i nadzor rada na paviljonima i portirskoj službi. Učestvuje u rješavanju konfliktnih situacija među korisnicima. Vodi knjigu zapažanja i promjena u Domu u toku svog rada. Radni i okupacioni terapeut Organizuje i neposredno sprovodi radnu i okupacionu terapiju korisnika: Rad na raznim ručnim radovima. Izložbe radova unutar Doma Izleti, lutrija, društvene igre. Zajedničke proslave rođendana. Uređenje unutrašnjeg prostora.Uređenje dvorišta. Obavljanje uloge dobavljača.Uspostavlja kontakt sa korisnicima i ispituje njihove sklonosti i interesovanja za određene radne i okupacione aktivnosti. Stara se o izboru i nabavci materijala i potrebnog alata. Vodi evidenciju o utrošku materijala kao i evidenciju o urađenim proizvodima.

 

slike20site20025slike20site20027

RADNO-OKUPACIONA TERAPIJA

Pored zdravstvene službe kojoj je prioritet briga i unapređenje fizičkog zdravlja, ova služba daje veoma bitan pečat sveukupnog doživljaja korisnika - kako o sebi, tako i o životu u Domu. U tom cilju, na nivou Doma se već 10 godina veoma uspješno sprovode programi radne i okupacione terapije, pri čemu je na svakom objektu obezbeđen prostor za ove aktivnosti. U sklopu tih aktivnosti najmanje dva puta godišnje se organizuju prodajne izložbe radne terapije čime se daje značaj ovim programima, odnosno svim osobama koje su na bilo koji način uključene u njih – bilo individualno ili grupno. Iz ugla korisnika, ovo je sigurno način da bolje predstave sebe, uspostave bolje međusobne odnose i olakšaju sebi adaptaciju, a ujedno ostave lični pečat za sobom kroz svoj rad.

Ciljevi i zadaci radne terapije su:

• Povecanje i odrzavanje amplitude pokreta u zglobovima,

• Povecanje i odrzavanje misicne snage,

• Poboljsavanje spretnosti, brzine, koordinacije, i automatizacije pokreta,

• Osposobljavanje za aktivnosti svakodnevnog zivota,

• Korekcija stava i posture,

• Prihvatanje sopstvenog identiteta,

• Motivisanje pacijenta za rad i ozdravljenje,

• Poboljsanje koncentracije i paznje,

• Pomoc u uspostavljanju interpersonallnih odnosa,

• Djelovanje na raspolozenje, strpljenje i samostalnost pacijenta.

 

Kulturno – zabavni život u Domu obezbjeđuje se kroz: interne priredbe, izlete, lutrije, rođendanske zabave, obilježavanje praznika – Nova godina i Božić, 8 mart, 1 oktobar itd. Kroz saradnju sa širom zajednicom: Saradnja sa vrtićem iz Risna / česte posjete, programi, saradnja sa O.Š. iz Risna / posjete, programi, saradnja sa NVO / posjete, programi, saradnja sa Centrima za socijalni rad / posjete.

 

NAŠA VIZIJA JE:

DA "GRABOVAC" BUDE VODEĆA, ALI NE I JEDINA USTANOVA ZA STARE U CRNOJ GORI

DA POSTANE NASTAVNA BAZA ZA RAZVOJ I PRIMJENU ZNANJA – NA POLJU GERIJATRIJE

DA SE ZAHVALJUJUĆI DJELOVANJU NAŠE USTANOVE UTIČE NA POZITIVAN ODNOS PREMA INSTITUCIONALNOM SMJEŠTAJU I BRIZI OKO STARIH I RAZBIJU TADICIONALNE PREDRASUDE

DA "GRABOVAC" BUDE MJESTO GDJE ĆE I KORISNICI I ZAPOSLENI BITI ZADOVOLJNI SVOJIM MJESTOM KOJE ZAUZIMAJU U DOMU I ONIM ŠTO IM TO MJESTO OBEZBJEDJUJE

 

"Grabovac" korisnicima - ŽELI:

Da žive - KVALITETNO !

Da brigu zamijeni - SUGURNOST !

Da tugu zamijeni – OSMIJEH !

Da oni koji mogu i znaju – ISKAŽU TO !

Da oni koji bi htjeli a ne znaju kako – NAUČE TO !

Da oni koji ne znaju, a htjeli bi - USPIJU U TOME !

Da oni bez motiva – PREPOZNAJUGA !

Da oni bez nade – PRONAĐU JE !

I DA – U SVEMU TOME, PRUŽIMO IM PODRŠKU I POMOĆ !

 

 

donacije 1

glas grabovca

Jezik

Pretraga