POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA PRODAJU MOTORNIH VOZILA PUTEM PISANE LICITACIJE

JU Dom starih „Grabovac“ Risan na osnovu Odluke o pokretanju postupka prodaje

motornih vozila br. 01-3509/1 od 20.12. 2021 .godine,  na osnovu člana 30 i 40  Zakona o državnoj

imovini ( „Službeni list CG” br. 21/09 i 40/11 ), u skladu sa članom 6 Uredbe o prodaji i davanju u

zakup stvari u državnoj imovini („Službeni list CG” br. 44/10) objavljuje:

 

POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA PRODAJU

MOTORNIH VOZILA PUTEM PISANE LICITACIJE

 

1.Motorno vozilo marke Wolksvagen , tip T 5, reg.oznake KO - CG 106, god.proizvodnje 2006,

nafta, masa praznog vozila 2.810 kg , neregistrovan, u voznom stanju, početna cijena 1.686,00 € bez

pdv-a.

 

2. Motorno putničko vozilo marke VW Passat 1.6 TDI , reg.oznake KO- CG 113, godina

proizvodnje 2010 , nafta, masa praznog vozila 1.540 kg , registrovan, u voznom stanju , početna

cijena 2.784,00 eura, bez pdv-a.

 

Ponude se dostavljaju na adresi : JU Dom starih “Grabovac” Risan , ul.Pješčina bb ,u

terminu od 07:00 do 11:00 časova zaključno sa 27.12.2021.godine. Otvaranje ponuda obaviće se

dana 27.12.2021 godine sa početkom u 11,30 časova u JU Domu starih „Grabovac“ Risan a istom

mogu prisustvovati ponuđači odnosno njihovi ovlašćeni predstavnici uz poštovanje preporuka

NKT-a za suzbijanje i spriječavanje širenja bolesti COVID-19. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj

koverti sa naznakom: “Za poziv za prikupljanje ponuda za prodaju vozila za potrebe JU Doma starih

„Grabovac” Risan putem pisane licitacije” i „Ne otvaraj prije zvanične sjednice javnog otvaranja

ponuda“. Na koverti moraju biti naznačeni podaci o ponuđaču (naziv, adresa i kontakt telefon).

Ponuda za nadmetanje treba da sadrži: redni broj vozila za koje je ponuđač zainteresovan i

ponuđenu cijenu izraženu u eurima.

 

Kriterijum za prodaju vozila je najveća ponuđena cijena.Ponude mogu dostavljati pravna i fizička lica

koja uplate depozit u visini od 10% od početne procjenjene vrijednosti vozila na žiro račun broj 510-

19143-35 kod CKB Filijala Kotor ili žiro račun broj 535-8026-57 kod Prve banke AD Podgorica i dokaz

o uplati dostave uz ponudu ili prezentiraju na sjednici za otvaranje ponuda. Neblagovremene,

nepotpune i ponude sa ponuđenom cijenom ispod početne cijene iz ovog oglasa kao i ponude u

nezapečaćenim kovertama neće se uzeti u razmatranje. 

 

Neuspješnim ponuđačima, uplaćeni depozit će biti vraćen u roku od tri dana.

 

Kontakt osoba: Kumburović Vladana , tel. 032/371-100